Ehemalige Vorsitzende

Ehemalige Vorsitzende:
1984-87 Erwin Chvojka
1987-94 Willy Verkauf-Verlon
1994-96 Johann Holzner